Sinema tarihi, uzaylıistilasınınheyecanını, korkusunuvebazen de komedisinibeyazperdeyetaşıdığıpekçokfilmledolu. Şimdisizinleberaberbufilmlerinenunutulmazsahnelerinimercekaltınaalacağız. Hani derlerya, “sinemasadecebireğlencearacıdeğildir”, iştebusahneler de tam olarakbutezidestekliyor. Gelin, hemenbaşlayalım!

Uzaylıların İlk Anı: ‘War of The Worlds’ (1953)

Beyaz perdedeuzaylıistilasınınenklasiktemsilcilerindenbiri, 1953 yapımı “War of The Worlds” filmidir. Bu filmdekisahneler, sinemadauzaylıistilasınınnasılbiratmosferesahipolabileceğini ilk defagözlerönüneserdi. Hani o ilk uzaygemisinindüştüğü an, her şeyinbirandadeğiştiği o kritikdakikalar… O ankibelirsizlikvekorku, izleyenlerinhafızasınakazındı. Ayrıcabu film, dönemininteknolojisiileyarattığıgörselefektlerle de oldukçasesgetirmişti. Aslındaburadaanlatılan, sadecebiruzaylıistilasıdeğil; aynızamandatoplumun, bilinmezle ilk karşılaştığıandakipanikhavasıdır.

GerçeklikveKurguArasındaki İnce Çizgi: ‘Independence Day’ (1996)

Yıllarsonra, 1996’da çekilen “Independence Day” iseuzaylıistilasınıfarklıbirboyutataşıdı. ÖzellikleAmerika’nınsimgeyapılarındanolan Beyaz Saray’ın yok edilişsahnesi, hafızalarakazınmıştır. Fakatbenimdikkatimiçekenşey, busahneninsadecegörselbirşovolmamasıdır. AslındaburadaAmerika’nın, hattadünyanın, güvendeolmadığınadairbirmesajveriliyor. “Her şeyyıkılabilir, hazırlıklıolun,” dercesine. Bunu, filmingeneltemasıvekarakterleraracılığıyladaha iyi anlıyoruz. Örneğin, filmdekibaşkankarakterietrafındaoluşanduygusalyoğunluk, busahneyidaha da etkilikılıyor.

Korku UnsurlarıylaBezenmişUzaylıİstilası: ‘Signs’ (2002)

Uzaylıistilasıdenildiğindeaksiyonvegörselefektleraklagelirgenellikle. Ancak 2002 yapımı “Signs” filmi, bualgıyıdeğiştiriyor. Uzaylıistilasınıbirkorku filmi atmosferindeizlemek, işinrenginideğiştiriyor. Özellikle, Mel Gibson’ınoynadığı ana karakterinçocuklarıylayaşadığıgerilimdoluanlar, bufilminunutulmazsahneleriarasında. En can alıcınoktaise, busahneleriniçindeherhangibiruzaylıgösterilmemesi. Sadeceolasılığı bile yeterlioluyorkorkuyaratmaya. Evet, belkibubiruzaylıistilası filmi ama aslındaanlatmakistediğiçokdahafazlası; ailebağları, korkularveumut.

UzaylıİstilasıveToplumsalEleştiri: ‘District 9’ (2009)

Birazfarklıbirörnekvermekgerekirse, “District 9” filmi de unutulmazsahnelerivesunduğutoplumsaleleştirilerledikkatçeker. Filmdeenakıldakalansahne, belki de uzaylılarındünyaya ilk adımattığıandır. Ancakbusefersenaryobirazfarklıdır. Uzaylılar, tehlikelivekorkunçvarlıklarolarakdeğil, mültecilerolarakkarşımızaçıkar. Ve iştebunoktada, film uzaylıistilasıkonseptinitoplumsalbireleştiriyedönüştürüyor. Şimdisizdüşünün, uzaylıistilasıbiryana, bu film aslında ne anlatıyor?

720pizle sitesiniziyaretederekistediğinizfilmleriücretsizizleyebilirsiniz.

Özet

İştekarşınızda, sinemadauzaylıistilasınınenunutulmazsahneleri! Tabii ki, dahapekçok film vesahne var bukonuda, ancakyukarıdabahsettiklerim, konununfarklıyönlerinielealmasıveizleyiciyesadecebir ‘uzaylıistilası’ değil, aynızamandatoplumsalveetiksorularsunmasıaçısındanönemli. Yani demem o ki, bir filmi izlerkensadece ana temasınaya da görselefektlerineodaklanmayın. Her sahnenin, hatta her karenin bile biranlamıolabilir. Öyleyse, birsonrakiuzaylıistilasıfilminiziizlerken, busahnelerivearkasındakimesajlarıgözardıetmeyin. Kesinliklefarklıbirdeneyimolacaktır.